• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Polyester Verharder - 30 gram
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Alabastine Polyester Verharder - 30 gram

Levertijd: 2-3 werkdagen

Veiligheid

 • H242 - Brandgevaar bij verwarming.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
 • P220 - Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
 • P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • P235 - Koel bewaren.
 • P280 - Beschermende kledij dragen.
 • P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen.
 • P410 - Tegen zonlicht beschermen.
 • P411 - Bij maximaal ... °C/... °F bewaren.
 • P420 - Gescheiden van ander materiaal bewaren.
 • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews