• Lorem ipsum
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Houtrot Impregneer 250 ml
Toevoegen aan winkelwagen

Alabastine Houtrot Impregneer 250 ml

Levertijd: 2-3 werkdagen

Veiligheid

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
5 sterren op basis van 1 beoordelingen
1 Beoordelen