• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Houtrot Impregneer 250 ml
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Alabastine Houtrot Impregneer 250 ml

Online op voorraad

Veiligheid

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
5 sterren op basis van 1 beoordelingen
1 Beoordelen