• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Houtrotvuller
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Alabastine Houtrotvuller

Online op voorraad

Veiligheid

  • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
  • P280 - Beschermende kledij dragen.
  • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews