• Lorem ipsum
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Houtrotvuller
Toevoegen aan winkelwagen

Alabastine Houtrotvuller

Online op voorraad

Veiligheid

  • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
  • P280 - Beschermende kledij dragen.
  • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews