• Lorem ipsum
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Konstruktielijm
Toevoegen aan winkelwagen
Online op voorraad

Veiligheid

 • H204 - Gevaar voor brand of scherfwerking.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332 - Schadelijk bij inademing.
 • H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • EUH204 - Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 - Beschermende kledij dragen.
 • P311 - Een antigifcentrum/arts raadplegen.
 • P342 - Bij ademhalingssymptomen:
 • P342+P311 - Bij ademhalingssymptomen: een antigifcentrum/arts/... raadplegen.
 • P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews