• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Konstruktielijm
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.
Online op voorraad

Veiligheid

 • H204 - Gevaar voor brand of scherfwerking.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332 - Schadelijk bij inademing.
 • H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • EUH204 - Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 - Beschermende kledij dragen.
 • P311 - Een antigifcentrum/arts raadplegen.
 • P342 - Bij ademhalingssymptomen:
 • P342+P311 - Bij ademhalingssymptomen: een antigifcentrum/arts/... raadplegen.
 • P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews