• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Bisontix Contactlijm Gel - 750 ml
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Bison Bisontix Contactlijm Gel - 750 ml

Online op voorraad

Veiligheid

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH208 - Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P370 - In geval van brand:
 • P378 - Blussen met...
 • P370+P378 - In geval van brand: blussen met...
 • P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews