• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.
Online op voorraad

Veiligheid

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H312+H332 - Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.
5 sterren op basis van 2 beoordelingen
2 Reviews