• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.
Online op voorraad

Veiligheid

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (Inademing).
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P501 - Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.
 • EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
4,6 sterren op basis van 9 beoordelingen
9 Reviews