• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Premium Houtrotvuller - 150ml
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Eazyfix Premium Houtrotvuller - 150ml

Online op voorraad

Veiligheid

 • H205 - Gevaar voor massa-explosie bij brand.
 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H361 - Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
 • H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • EUH071 - Bijtend voor de luchtwegen.
 • EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P280 - Beschermende kledij dragen.
 • P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water.
 • P315 - Onmiddellijk een arts raadplegen.
 • P338 - Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • P351 - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
 • P352 - Met veel water en zeep wassen.
 • P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
5 sterren op basis van 1 beoordelingen
1 Beoordelen