• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Pantserbeits Tuinhout Zijdeglans Dekkend - Diepzwart
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Rambo Pantserbeits Tuinhout Zijdeglans Dekkend - Diepzwart

Online op voorraad

Veiligheid

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 - Beschermende kledij dragen.
 • P304+P312 - NA INADEMING: bij onwel voelen een antigifcentrum raadplegen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.
 • EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
4,8 sterren op basis van 35 beoordelingen
35 Reviews