• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
S2U Allure Gloss
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Sigma S2U Allure Gloss

Online op voorraad

Veiligheid

  • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
  • P264 - Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280 - Beschermende kledij dragen.
  • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P501 - Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.
4,7 sterren op basis van 36 beoordelingen
36 Reviews